Camboya: Los blogueros hablan sobre asuntos LGBT

Los asuntos LGBT no son discutidos abiertamente por la sociedad camboyana en general pero si están siendo debatidos en la blogosfera. Un ejemplo importante es el Grupo Gay Jemer, un sitio web que fue creado para abrir un espacio público para los temas gays. Esta red está en jemer y en inglés. Los objetivos del sitio son:

លើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់មនុស្សដែលមានភេទធម្មតាអំពីហ្គេយ៍ និង សិទ្ឋរបស់គេ។ រួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា។ បំពេញតម្រូវការរបស់ហ្គេយ៍ (ផ្តល់ព័ត៌មាន ដំណឹង ចំណេះដឹង គំនិត អំពីជីវិត សិទ្ឋ ការអប់រំ សុខភាព សិច ស្នេហា…)។ ជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ហ្គេយ៍ និង អ្នកស្រលាញ់ទាំងពីរភេទ ព្រមទាំងអ្នកដែលមានភេទធម្មតា ចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នា។ ស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់រាល់បញ្ហារបស់សមាជិករបស់យើងតាមរយៈមតិសាធារណៈ…ល។

El objetivo del Grupo GK es crear conciencia sobre los gays y sus derechos, unir en la lucha contra la homofobia, proveer a gays y bisexuales acceso informativo a noticias actualizadas sobre estilo de vida, derechos, educación, salud, sexo, amor… y servir de plataforma para compartir experiencias y hallar una solución.

A través de esta red de blogs, muchos temas sobre género fueron abordados entre sus miembros y comentaristas que expresaron ansiedad y dudas, tales como: Rostro oculto, Cuando me di cuenta que era gay, ¿Es verdad que todos los gays sólo aman el sexo?.

Existe también otro bloguero activista, Sobin, cuyo blog es un foro dedicado a compartir historias de vida de personas gays. El título de su blog lleva un eslogan significativo e interesante: «No importa cuál es tu género… el amor siempre es hermoso».

Es interesante señalar que el año pasado se estrenó en Camboya la primera película lésbica camboyana, ¿Quién soy? dirigida por la señora Phoan Phuong Bopha, la cual atrajo un estimado de 4.000 expectadores, lo que AFP llamó un éxito de taquilla para la pequeña industria del cine de este país. Esta película forma parte de una campaña para concientizar sobre la discriminación contra las lesbianas en el país. Este año, otra película LGBT se estrenará pronto: «Historia de amor en la secundaria». La trama de esta película se centra en una historia de amor gay.

Kounila Keo, una prominente bloguera camboyana expresa en su publicación «Historia de amor en la secundaria: una película gay camboyana»,  su entusiasmo de poder ver la próxima película y resalta los obstáculos que enfrentan los gays en la sociedad:

Certainly, I am looking forward to watching “High School Love Story”. I don’t really think this is a new issue. Gays and lesbians have always been in Cambodia. I understand why they have been hiding themselves from society. A lot of discrimination is going on everywhere against homosexuals or same-sex lovers. Gays and lesbians should really have their own rights to express themselves in whatever way.

Sin duda ansío ver «Historia de amor en la secundaria». La verdad no pienso que sea un asunto nuevo. Gays y lesbianas siempre han existido en Camboya. Entiendo porqué se han estado escondiendo de la sociedad. Existe una discriminación en contra de los homosexuales o las parejas del mismo sexo. Gays y lesbianas realmente deben tener derecho a expresarse de la forma que quieran.

Además de las películas, los blogs se han convertido en espacios para abordar los asuntos LGBT. Jóvenes blogueros pertenecientes a Escritores Jóvenes Jemeres utilizan también sus sitios web para destacar los temas LGBT. La novela «Novios» escrita en jemere en el 2009 por Archphkai o Asteroide, un prominente escritor camboyano. Durante su campaña de distribución gratuita, el autor pidió a los lectores responder una pregunta interesante:

យល់យ៉ាងណាចំពោះស្នេហាភេទដូចគ្នា? ប្រុសស្រឡាញ់ប្រុស/ស្រីស្រឡាញ់ស្រី។

¿Cuál es tu expresión sobre el amor entre miembros del mismo sexo (gays/lesbianas)?

La mayoría de quienes respondieron tienen una visión positiva al respecto:

ស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់គ្មានកំហុសទេ។ ស្នេហារវាងបុរសនិងបុរស គ្រាន់តែជាប្រភេទមួយទៀតនៃសេចក្តីស្នេហា ខ្ញុំគិតថាបើវាធ្វើអោយយើងមាន សេចក្តីសុខ នោះវាគ្មានអ្វីអាក្រកនោះទេ។ ការទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងជាអ្នកណានោះវាពិសេសជាងការព្យាយាមគេចវេសពីការពិត។ អ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ស្នេហាប្រភេទនេះ គឹគ្រាន់តែកុហកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ។ តែអ្វីដែលមិនល្អគឺនៅពេលដែលពួកគេយកស្នេហាជាការបាំងមុខល្បែងផ្លូវភេទ។ សេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដ ពិតជាអស្ជារ្យលើសពីការគិត។

No es un error amar a alguien. El amor entre miembros del mismo sexo es sólo un tipo de amor. No es malo si trae consigo la felicidad. Aceptar la verdad es mejor que ocultar la realidad. Aquellos que no reconocen este tipo de amor se están mintiendo a sí mismos. Sin embargo, es malo si se trata del amor sólo como sexo. El amor verdadero es lo más grande.

Por otro lado, Tauch Narin, un usuario de Facebook, inició un debate el año pasado sobre los derechos de los gays al actualizar su estatus con la pregunta «¿apoyas los derechos gays en Camboya?». Esto generó varios comentarios encontrados.

Una comentarista de Facebook recalcó que los gays son seres humanos con derechos humanos: «no son monstruos, son personas y si las personas tienen derechos, ¿por qué no los gays y las lesbianas? Ellos sólo tienen preferencias distintas a las de nosotros». Otro comentarista tiene una opinión diferente: «me parece razonable pero la verdad es que es pecaminoso».

Narin continuó el debate exponiendo la idea de que uno se vuelve gay por asociación. Si bien reconoce que todo el mundo tiene derechos, insiste en que «la libertad no siempre te permite hacer lo que tu quieras» comparando así la decisión de ser gay o lesbiana con la decisión de ser un criminal o un drogadicto:

People choose to be a gay or lesbian because they are addicted to such sexual behavior. Just like drug addicts, no easy way to get rid of. Naturally people are born to be male and female as indicated by gender organ. Tell me if there were any other types of gender organ?

Stereotype is the main factor that spread homosexual culture. If someone associates with criminals, he would become criminal himself. If a person associates with drug addicts, he would become a drug addict too. If a person associates with homosexual person, he would be one of them.

La gente escoge ser gay o lesbiana porque son adictos a dicha conducta sexual. Al igual que lo es para los drogadictos, no hay una forma sencilla de librarse de tal conducta. Normalmente la gente nace hombre o mujer según su órgano sexual. ¿Podrían decirme si existe algún otro tipo de órgano?

El estereotipo es el factor principal que difunde una cultura homosexual. Si alguien se junta con ciriminales se convertirá en un criminal. Si alguien se junta con drogadictos se convertirá en un drogadicto también. Si una persona se junta con un homosexual se convertirá en uno.

Esta declaración trajo muchas reacciones lo que obligó a Narin a aclarar su posición:

I do respect their rights and dignity as human beings…they are human beings, they deserve our acknowledgment and protection. Of course we can't change people personality, we have to accept it even though we do not like it personally. My concern is the move to support their right to marry. It is the fundamental pillar of gender. The right to marry and have family of their own. Can u imagine how would it look like?

«Yo respeto los derechos y la dignidad de los seres humanos… son seres humanos, merecen nuestro reconocimiento y protección. Por supuesto que no podemos cambiar la personalidad de la gente, debemos aceptarla incluso si personalmente no nos agrada. Mi preocupación es el movimiento en apoyo al derecho al matrimonio, pues es el pilar fundamental del género. El derecho a casarse y formar una familia. ¿Se imaginan cómo sería?

Inicia la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor, trata a los demás con respeto. No se aprobarán los comentarios que contengan ofensas, groserías y ataque personales.