Hace dos años, decenas de miles de macedonios tomaron las calles contra la pobreza y la corrupción

AMAN Activists Zorica Dimovska and Vasko Lazarevski during a protest in Skopje. Photo courtesy V. Lazarevski.

Zorica Dimovska y Vasko Lazarevski, activistas de AMAN, durante una protesta en Skopje. Foto cortesía de V. Lazarevski.

Activistas macedonios están usando las redes sociales para conmemorar los dos años transcurridos desde el comienzo del masivo movimiento «AMAN», que protestaba contra la enorme desigualdad social y la corrupción del gobierno del país.

El movimiento reunió a decenas de miles de personas en las calles de varias ciudades en Macedonia –Skopje, Bitola, Prilep, Kumanovo, Shtip y Tetovo– y posiblemente fueron las mayores protestas de base en la historia macedonia.

Según información reciente, cerca del 30 por ciento de la población macedonia vive por debajo de la línea de pobreza. El país está catalogado como uno de los más pobres de Europa. En varios de los idiomas regionales, la palabra “aman” se usa como un grito de súplica y equivale a decir “basta”, en este caso, se refiere a la pobreza y la corrupción en el país.

En agosto de 2012, este movimiento de bases empezó como una respuesta al alza de precios de productos controlados por el estado, como la electricidad, combustible y calefacción central. Las protestas semanales duraron meses.

Los manifestantes pedían la abolición de regulaciones impuestas por la entidad regulatoria del gobierno. El ente regulador, controlado por el partido de gobierno, llegó hasta a introducir obligaciones a los habitantes de zonas cubiertas por calefacción central a pagar tarifas a las empresas estatales de calefacción, aunque los habitantes no usaran los servicios de las empresas de calefacción.

Un video creado por la iniciativa, disponible en macedonio y albanés, resume los mensajes de la iniciativa de justicia social y dignidad para todos los ciudadanos.

La segunda fase de protestas consistió en la recolección de 13,000 firmas para una iniciativa legal para instar al Parlamento a eliminar las nuevas regulaciones de precios. En febrero de 2013, una mayoría de votos en el Parlamento rechazó rápidamente cambiar las regulaciones, que tenía 3,000 firmas más que el requisito legal de diez mil, reunidas en medio de completa apatía entre los ciudadanos, causada por la presión ejercida por el partido político de gobierno y la capacidad de reacción del gobieno a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Luego del inicio de las protestas, se usó a trabajadores de la administración estatal para que difundieran el mensaje y «recomendaran amigablemente» a los manifestantes que quienes participaban en el movimiento podrían arriesgarse a perder su trabajo.

Con ocasión del aniversario, la activista Radio MOF, administrada por la ONG Foro Juvenil Educativo, le hizo una breve entrevista en macedonio a Vasko Lazarevski, uno de los miembros más activos de AMAN. A continuación una traducción:

Радио МОФ: Што претставува за Вас АМАН од оваа перспектива? Има ли разлика во Вашата перцепција за движењето тогаш и сега, по две години?

Лазаревски: АМАН беше спонтан изблик на револт кон уништувањето на животниот стандард. Во летото 2012 се случија огромни поскапувања кои сериозно го нарушија квалитетот на живот на огромен број граѓани и се отвори патот за организирање на социјални протести. Активистите кои се зафатија со организирање на движењето претставуваа совршен статистички примерок на граѓаните на Македонија, по националност, образование, класа… Сите бевме претставени во движењето и тоа неплански, едноставно проблемите со кои се фативме во костец подеднакво ги засегнуваат сите. Може да се каже дека АМАН застана во одбрана на социјалната држава, а против социјалната помош.

Од оваа временска дистанца, мислам дека АМАН ги изоде сите чекори кои може да го направи едно такво движење и во одреден степен успеа да нѐ научи кои се методите и тактиките за подолгорочно активно застапување со ограничени средства, човечки и материјални. Има некои замерки во однос на префрлањето на АМАН од движење на протест во движење кое бара легалистички лек на проблемот, меѓутоа, за нас неколкумината кои останавме до крај во движењето, беше неопходно потребно да се исцрпат сите можни модуси на дејствување додека уште имаме ресурси за тоа.

Радио МОФ: Постои ли начин да се „измери“ колку АМАН влијаеше врз граѓанската свест? Дали граѓаните сега се помалку или повеќе свесни за проблемите, за одговорноста на политичарите и властите, дали се поподготвени да се побунат?

Лазаревски: Случајно налетав на едно мерења не јавносто мислење во кое АМАН беше препознаен како движење кое се бори за обичниот граѓанин. Значи, имало и мерења кои се занимаваат со влијанието на АМАН и кои потврдуваат дека движењето извршило влијание врз свеста на граѓаните. Граѓаните се сосема свесни за проблемите и кој им ги предизвикува, точно се лоцирани сите адреси кои се жаришта на социјалните, културните и меѓуетничките проблеми, тоа се во исто време и центри на моќта во Македонија. Отсега па натаму, секое граѓанско движење, организација, или иницијатива ќе мора од почеток да биде свесно, дека кога се соочува со некој, макар и најбанален јавен проблем, се соочува и со политиките и политичарите со чија работа тој проблем да биде создаден. И дека во огромен број случаи некој има интерес работите да останат какви што се, да се одржи статус кво, а граѓаните да останат мирни и покорни додека се управува со нивните пари и животи.

Радио МОФ: Има ли уште потреба од АМАН? Со оглед на поскапувањата кои продолжуваат, дали е можно движењето да се активира? Има ли и други можности за борба против државните и приватните монополи?

Лазаревски:
АМАН беше ад-хок акција, која се обиде да ја одржи тензијата и вниманието на јавноста кон социјалните проблеми. Сепак, социјалните и економските проблеми бараат поорганизирано и посуштинско делување. Бараат организирани, образувани и решителни луѓе кои ќе се занимаваат со системските недостатоци на општеството. Пристапот за кој зборувам, треба да се занимава со политика! А, прв чекор за да може така да се делува е поразување на концептот кој политиката ја гледа како ексклузивен домен на политичките партии. Тоа е долга и тешка работа и бара фронтовско делување на големи сектори од граѓанското општество кои ќе делуваат со заеднички цели и техники на нивно достигнување. Само создавањето големи ентитети, со здружени ресурси може да предизвика промена.

Radio MOF: ¿Qué representa AMAN desde esta perspectiva? ¿Hay algún cambio de su percepción del movimiento en ese entonces, y ahora, dos años después?

Lazarevski: AMAN fue un acto espontáneo de revuelta contra la destrucción de los parámetros de vida. A mediados de 2012, ocurrió una gran alza de precios, que afectó seriamente la calidad de vida de una enorme cantidad de personas, con lo que se allanó el camino para la organización de protestas sociales. Los activistas detrás de la organización del movimiento representan una prefecta muestra estadística de la población de Macedonia, según su nacionalidad, educación y clase… Todos estaban representados en el movimiento, y no fue así a propósito. Simplemente luchamos contra problemas que nos afectaron a todos. Se puede decir que AMAN defendía el estado social y estaba contra la ayuda social.

Considerándolo ahora, creo que AMAN dio todos los pasos que un movimiento así puede dar, y hasta cierto punto se las arregló para enseñarnos los métodos y tácticas de una defensoría activa de largo plazo, con recursos limitados (humanos y materiales). Hay algunos comentarios en la transformación de AMAN desde un movimiento de protesta a uno que busca soluciones legales al problema, pero para todos los que nos quedamos en el movimiento hasta el final, parecía necesario agotar todos los modos posibles de actuar mientras todavía tenían los recursos.

Radio MOF: ¿Hay alguna manera de “medir” cuánto impactó AMAN en la conciencia civil? ¿Los ciudadanos son más o menos conscientes de los problemas? En términos de responsabilidad de los políticos y las autoridades, ¿están más preparados para un levantamiento?

Lazarevski:
Accidentalmente me topé con una investigación de opinión pública, que encontró que AMAN fue reconocido como movimiento que lucha por el ciudadano común y corriente. Entonces, hubo medidas de la infuencia de AMAN que confirman que el movimiento cambió la conciencia de los ciudadanos. Los ciudadanos son plenamente conscientes de los problemas y de quién los está causando. Hay una ubicación precisa de las direcciones que representan las fuentes de problemas sociales, culturales y económicos, y esas direcciones albergan los centros de poder de Macedonia. Desde entonces, todo movimiento, organización o iniciativa civil tendrá que ser consciente desde el comienzo que cuando se lucha hasta por el problema público más banal, enfrenta las normas y los políticos cuyo trabajo creó ese problema. Y que en un enorme número de casos, es de interés de alguien mantener las cosas tal como están, mantener el status quo, y luego mantener a los ciudadanos calmados y obedientes mientras manejan su dinero y su vida.

Radio MOF:
¿Existe todavía la necesidad de AMAN?

Lazarevski: AMAN fue una acción a propósito para la ocasión, que trataba de mantener la tensión y la atención del público sobre los problemas sociales. Pero enfrentar los problemas sociales y económicos requiere acción más organizada y profunda. Esto requiere que personas organizadas, educadas y decididas trabajen en los problemas del sistema de la sociedad. ¡De lo que hablo es de hacer política! Y el primer paso hacia esa manera de actuar es derrotar el concepto que ve a la política como el dominio exclusivo de los partidos políticos. es un trabajo largo y arduo y pide acciones adelantadas por parte de grandes sectores de la sociedad civil, que trabajan por objetivos comunes y usan técnicas unificadas para lograrlo. Solamente la creación de grandes entidades con recursos combinados puede lograr un cambio.

Inicia la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor, trata a los demás con respeto. No se aprobarán los comentarios que contengan ofensas, groserías y ataque personales.